ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДМИНИСТРИРАНИ
ОТ КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД

Информация за нас:

КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201621962, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Осогово“ 38-40; e-mail: office@crystalcorp.bg , тел. За връзка – 02/4341116

КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД е  част от група инвеститорски компании с дългогодишен опит и познания в областта на:

 • Проектни инвестиции
 • Строителство и развитие
 • Мениджмънт и маркетинг

 

Компанията  предлага изгодни инвестиции, строителство, продажби, наем и управление на:

 • жилищни сгради
 • офис сгради и офисни площи и др.

Информация за контакти в „КЕПИТАЛ ВАЛЮ“ ЕАД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти:

„Кепитал Валю“ ЕАД

Обект: Кристал Бизнес Център

1303, гр. София, ул. Осогово 38-40

ел. поща – office@crystalcorp.bg

Нашият основен стремеж при работа с лични данни

„Кепитал Валю“ ЕАД събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение. Чрез тази декларация КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД Ви предоставя информация за естеството на личните данни, които събира и обработва, за да придобиете яснота за целта на тяхното събиране, Вашите права и как опазваме поверителността на Вашите лични данни. Тази декларация е предназначена за Вас – всички настоящи и бъдещи клиенти, наематели, партньори на КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД.

 

Как и какви лични данни събираме:

 

КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД събира лични данни по следните начини:

 

 • Чрез контактната форма на сайта на дружеството www.crystalcorp.bg. Чрез изпращане на запитване през контакти или някоя от формите за запитвания Вие доброволно изпращате Вашите лични данни, за да може да се свържем с Вас в отговор на Ваше запитване. За да може КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД да обработва Вашите запитвания, са необходими лични данни – две имена, телефон и е-mail.

 

 • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

„Кепитал Валю“ ЕАД обработва идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате във връзка със сключени помежду ни договори. Също така, обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Поради необходимост от комуникация с клиенти, контрагенти и подизпълнители, част от данните събираме чрез и-мейл или в телефонен разговор.

 • Пропускателен режим на обект „Кристал Бизнес Център“:

На територията на „Кристал Бизнес Център“ се извършва пропускателен контрол, извършван от служители на „Кепитал Валю“ ЕАД. За да получи достъп или временен пропуск до съответно помещение в сградата, е необходимо следното: лицето да легитимира своята самоличност със съответен документ, или да предостави две имена и подпис в регистъра за посетители, срещу който му се предоставя временен пропуск с достъп до съответната наемна единица, съгласно вътрешния правилник на обекта.

 • Видеозаписи

КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД събира и данни чрез охранителни камери, използвани с цел охранителна дейност и сигурност и контрол на територията на „Кристал Бизнес Център“ и опазване на имуществото на Кепитал Валю ЕАД вкл. и на администрираните от Кепитал Валю ЕАД лични данни. Тези данни се съхраняват за ограничен минимален законов срок и са със строг регламентиран достъп до тях.

 • За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например, но не изчерпателно изброени:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • Бисквитки на сайта 

Сайтът на КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД събира бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. Бисквитките съдържат информация, с която помагате на КЕПИТАЛ ВАЛЮ ЕАД да подобри функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите бисквитките. Следва да имате предвид, че сайтът  може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях. Повече информация може да получите, като се запознаете с нашата Политика за бисквитки на http://crystalcorp.bg/privacy-and-cookies-policy/

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, която включва:

 1. Физическа защита;
 2. Персонална защита;
 3. Документална защита;
 4. Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи;
 5. Криптографска защита.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Кодекса на застраховането давностни срокове за предявяване на претенции (3 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (10 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели:

 • служители на дружеството за обработване на договорните отношения;
 • банки и банкови институции, във връзка с обработването на плащанията;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, държавни органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • предоставяне на информация към подизпълнители, във връзка със заявени от страна на наематели/клиенти услуги.

„КЕПИТАЛ ВАЛЮ“ ЕАД не предоставя данните Ви на трети лица, намиращи се в страни извън ЕС.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на изтриване /право „да бъда забравен“/

 • Имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни, а ние имаме задължението да изтрием данните Ви, без ненужно забавяне, когато са налице някое от посочените по – долу основания:
 • личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттеглили сте съгласието си, въз основа на което се основава обработването на данните Ви;
 • възразили сте срещу обработването на данните Ви и нямаме законови основания за обработването им, които да имат преимущество или сте възразили срещу обработването на данните Ви за директен маркетинг;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се лични данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни за целите на обработване, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка
 • дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Искане за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Искането може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние ще се произнесем по Вашето искане в 30-дневен срок от неговото подаване. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на  25.01.2019 г.

Последни новини